CLASH! International Festival / The Hybrid in Dance Models, Berween Classic and Contemporary

08. 12. 2020 19:00 13. 12. 2020 Online událost

Šestidenní mezinárodní festival "CLASH!" bude dne 8. prosince 2020 zahájen programem přenášeným z České republiky v režii českého souboru moderního tance 420People.

Projekt CLASH! probı́hal na územı́ Itálie, Polska, Portugalska, Bulharska a České republiky od zářı́ 2018 do února 2021. Jeho projektové aktivity jsou prezentovány plošně ve všech zúčastněných státech široké odborné i laické veřejnosti během CLASH! International festivalu, který se z důvodů nutných opatření přesouvá do online prostředí. 

Na týdenním festivalu náleží každému z partnerů jeden festivalový den, během kterého představı́ své téma a premiéru tanečnı́ho filmu v 60 minutovém živém vysı́lánı́. Kromě specificky oborových témat (metodika efektivnı́ práce s tanečnı́ky, vzdělávánı́ profesionálů v rámci tvůrčı́ práce apd.) se věnuje i práci s publikem včetně vytvoření jasné strategie rozvoje publika, která partnerským organizacı́m umožnı́ sdı́let své zkušenosti a načerpat podněty k zapojenı́ i méně angažovaných diváků. Koordinátorem celého projektu je tanečnı́ tréninkové a produkčnı́ centrum Balletto di Roma v Řı́mě.

420PEOPLE 

Špičkový taneční soubor současného tance působící na nezávislé scéně́ již více než 12 let. Dı́ky předchozı́m zkušenostem a aktivitám se stal v projektu CLASH! garantem všech aktivit souvisejı́cı́ch s tématem audience development. Soubor poskytuje kulturnı́ služby v oblasti neziskového uměnı́ na profesionálnı́ úrovni, zasazuje se o spolupráci mezi českými a zahraničnı́mi umělci. Tato činnost je mj. podporována z grantových příspěvků veřejných institucí.

Po shrnutí dosažených výsledků v oblasti rozvoje publika (Audience Development) obohacené o dva krátké tematické vstupy expertů na dané téma bude představena premiéra krátkého tanečnı́ho filmu ORÍGÍ (námět, režie a choreografie: Václav Kuneš, kamera: Tomáš Vlček, tančı́: S. Machovičová, F. Amante, F. Barrouquére).

Týdenní online CLASH! International festival se v dalšı́ch dnech představı́ s následujı́cı́m programem:
9. 12. 2020 Polish Dance Theatre (Polsko)
          DANCER’S TRAINING COMBINED WITH AUDIENCE DEVELOPMENT
          Film: Find the Love in the Dark (režie: Davide Valrosso)
10. 12. 2020 Balletto di Roma (Itálie)
          DANCER’S TRAINING AND TRAINING PATHS
          Film: [dis]solution (režie: Balletto di Roma)
11. 12. 2020 Derida Dance Center (Bulharsko)
          CULTURAL DIPLOMACY
          Film: Fractus (režie: Jivko Jeliazkov)
12. 12. 2020 Companhia de Dança de Almada (Portugalsko)
          CREATIVE PROCESSES
          Film: Noir (režie: Bruno Duarte)
13. 12. 2020 CLASH! FINAL EVENT
          CLASH! International Festival Film (režie: Chiara Crupi)
          ohlédnutı́ za celým festivalem, backstage video z průběhu celého festivalu

________________________________________________________

Projekt CLASH! je spolufinancován z programu Evropské unie - Kreativní Evropa, Grantem č. 2018 - 2032/001 – 001.

 
Informace o události

  • Název události: CLASH! International Festival / The Hybrid in Dance Models, Berween Classic and Contemporary
  • Datum: 08. 12. 2020 13. 12. 2020
  • Čas: 19:00
  • Adresa: Online událost

Podobné události